ใบอนุญาตสำหรับเว็บไซต์ CanCount

บางส่วนของซอฟต์แวร์ CanCount  อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้รับการยินยอมแล้ว ตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้

 • สิทธิ์การใช้งาน PyThaiNLP


  Apache License 2.0
  Copyright (c) 2016, Wannaphong Phatthiyaphaibun, Korakot Chaovavanich, Charin Polpanumas, Arthit Suriyawongkul, Lalita Lowphansirikul, & Pattarawat Chormai

  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน พจนานุกรมเล็กซิตรอน


  Copyright (c) 2003 National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC).

  ผลิตภัณฑ์นี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจากพจนานุกรมเล็กซิตรอนซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (http://www.nectec.or.th)

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน React


  The MIT License (MIT)
  Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.

  อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้ สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้สอดคล้องกับ MIT License มาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน Next.JS


  The MIT License (MIT)
  Copyright (c) 2022 Vercel, Inc.

  อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้ สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้สอดคล้องกับ MIT License มาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน SWR


  The MIT License (MIT)
  Copyright (c) 2019 ZEIT

  อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้ สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้สอดคล้องกับ MIT License มาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน Bootstrap


  The MIT License (MIT)
  Copyright (c) 2011-2022 Twitter, Inc. Copyright (c) 2011-2022
  The Bootstrap Authors

  อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

  ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้ สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้สอดคล้องกับ MIT License มาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน dotenv


  BSD 2-Clause "Simplified" License
  Copyright (c) 2015, Scott Motte

  การแจกจ่ายซ้ำและการใช้งานในรูปแบบแหล่งที่มาและรูปแบบไบนารีจะมีหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนก็ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  * การแจกจ่ายซอร์สโค้ดซ้ำจะต้องคงไว้ซึ่งประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขนี้และข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปนี้
  * การแจกจ่ายซ้ำในรูปแบบไบนารีต้องทำซ้ำประกาศลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขนี้และข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ / หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อมกับการแจกจ่าย
  ซอฟต์แวร์นี้จัดทำโดยผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้มีส่วนร่วม "ตามสภาพ" และการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะจะถูกปฏิเสธ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการจัดหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตาม หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นและอยู่ในทฤษฎีใด ๆ ของความรับผิดไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทหรือความเข้าใจอื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้แม้ว่าจะได้รับคำสั่งก็ตาม

  ข้อกำหนดการใช้งาน

 • สิทธิ์การใช้งาน Firebase Javascript SDK


  Apache License 2.0
  Copyright (c) 2017 Google Inc.

  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

  ข้อกำหนดการใช้งาน